Son Dakika

MHP'li Yalçın: Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın,"Söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı olunca bütün farklılıklar, değişik inanç ve düşünceler bir kenara bırakılmış; yürekler ortak vurmuştur. Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir. Anahtarı imandan, kilidi vahdettendir. Birinci TBMM bir kararlılık ve millî ant meclisidir. Orada edilen yeminlerden asla dönülmemiştir."dedi.

GÜNDEM 23.04.2020, 22:29 Penturkhaber
117
MHP'li Yalçın: Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yaçın, "Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. Bu yönüyle Birinci TBMM; fevkalade ve emsalsizdir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel oturumunda MHP grubu adına konuşan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yaçın,  şunları söyledi: "TBMM'nin mehabetini ve tarihimizde icra ettiği hayatî fonksiyonu gözler önüne seren bir analiz bugün için anlamlı olacaktır.

TBMM'nin açılışının 100. yıldönümüne eriştiğimiz bu mesut günde, bu kutlu çatı altında sizlere hitap etmekten duyduğum bahtiyarlığı anlatmaya kelimeler yetmez.

Şüphe yok ki bugün burada sizler de aynı hisleri duyuyor, aynı heyecanı yaşıyorsunuz.

Yüreğinizin kabardığını; gözlerinizin şeref, gurur ve iftiharla nemlendiğini görüyorum.

Bilirsiniz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş hikâyesi öyle romanlarda, masallarda anlatılanlara benzemez.

İnsanoğlunun gördüğü en büyük özgürlük ve demokrasi destandır bu...

Bu destan, "Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir." düsturunu iki asrın idrakine söyleten necip bir milletin varlık kavgasını terennüm eder.

Ne mutlu bize ki İstiklal Savaşı'nı zaferle taçlandıran Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. yılını idrak eden günümüzdeki son millet temsilcileriyiz.

Ne mutlu bize ki cesaret ve kahramanlıklarıyla dünyaya nam salmış bir milletin ahfadıyız.

Mondros Mütarekesi'nden 23 Nisan 1920'ye gelinceye kadar baş döndürücü hadiseler cereyan etmiştir.

İşgallere karşı yurdun dört bir yanında başlayan münferit direniş mücadeleleri, Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak cemiyetlerinin kurulmasıyla örgütlü bir vaziyet almıştır.

Sıra, o dönemde Kuva-yı Milliye adını alan direniş gruplarının tek çatı altında toplanıp bir lider marifetiyle teşkilatlandırılmasına ve ortak hedefe kanalize edilmesine gelmiştir.

Bu gaye doğrultusunda hayata geçirilen adımlardan ilki, Erzurum Kongresi'nde atılmıştır.

Erzurum ve Sivas Kongreleri, Anadolu'ya "millî direniş" tohumlarını ekmeye başlayan Mustafa Kemal Paşa'yı Millî Mücadele'nin liderliğine taşıyan iki önemli olaydır.

Yurt çapındaki direniş cemiyetlerini ve eylemlerini ortak hedefe yönelterek bir millî ülkü ve yönetim birliği yaratmayı amaçlayan Sivas Kongresi ise kurulacak millî Meclisin en geniş provası olmuştur.

Mustafa Kemal Paşa, bir ulusal Meclisin ikinci provasını, 27 Aralık 1919'da Heyet-i Temsiliye Başkanı sıfatıyla Sivas'tan Ankara'ya gelip yerleştiği Ziraat Mektebi binasında yapmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, Ankara'da kurulacak ulusal parlamentonun alt yapısını burada hazırlamıştır.

Ziraat Mektebi, kısa zaman zarfında Millî Mücadele'nin merkez karargâhı hâline gelmiştir.

Buradan bütün vatan sathını kaplayan telgraf ağıyla Heyet-i Temsiliye, kısa sürede her yerde "KONGRE" adıyla anılmaya başlanmıştır.

Ankara'yla irtibat kuranlar, "Kongre" ile haberleştiklerini söyleyerek meşruiyetin temellerini atmışlardır.

Mustafa Kemal Paşa, Ziraat Mektebinde kendisini ziyaret eden gazeteci Yunus Nadi Bey'e, "Bir devre yetiştik ki onda her iş meşru olmalıdır. Evvela Meclis, sonra ordu Nadi Bey... Meclis, hakikatlerin en büyüğüdür. Orduyu yapacak olan da millet ve ona niyabeten Meclistir." diyerek açılacak millî Meclisin, kurtuluş mücadelesinin en meşru dayanağı olacağını anlatmıştır.

 İlk Meclisin açılışı için Ankara'da toplanan milletvekillerinin hepsi, bölgelerinde seçilerek gelmişlerdir.

Bu nedenle birinci Meclis, millî iradenin tecelligâhıdır.

Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir.

Bu yönüyle Birinci TBMM; fevkalade ve emsalsizdir.

Bir ihtilal Meclisidir.

İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur.

Vatanın harim-i ismetine dönük saldırılara karşı topyekûn direniş kararının temerküz ettiği meşruiyet abidesidir.

Sivas Kongresi'nde vücuda gelen Heyet-i Temsiliye, 23 Nisan 1920'den itibaren yetkilerini TBMM'ye devretmiştir.

Bütün direniş grupları, bütün Kuva-yı Milliye teşkilatları, TBMM çatısı altında toplanmış ve millî irade somutlaşıp perçinlenmiştir.

Bu büyük tarihî gelişme, o güne kadar atılan adımların ve verilen mücadelenin meşruiyetini bütün dünyaya ispat imkânı sağlamıştır.

Birinci TBMM, ezilen ve sömürülen milletlerin umut ışığı, ilham kaynağı olmuştur.

Zalimlerin ye'si, mazlumların sesi olmuştur.

Birinci TBMM'nin en büyük hususiyetlerinden biri de kahramanlık ve fedakârlığıdır.

Bu haliyle yiğitler ve serdengeçtiler Meclisidir.

Birinci TBMM; Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı uğrunda yârden, anadan, serden geçenlerin otağıdır.

Millet temsilcileri Ankara yollarına düşerken yokluğu, açlığı uykusuzluğu, ölümü ve mihneti göze alarak hareket etmişlerdir.

Milletvekillerinin çoğu, uzun süre Meclisin yakınındaki bir okul binasında ikamet etmiş, öğrenci yatakhanelerindeki basit ranzalarda yatıp kalkmışlardır.

Hepsi de, asker karavanasında pişenlerden fazla olmayan tabldot yemekleriyle karınlarını doyurmuştur.

Hepsi de öğrencilerin okula koştuğu gibi mahrumiyetler içindeki yasama görevine koşmuştur.

Bu haliyle birinci Meclis, bir yokluklar Meclisidir.

İki çorabından birini; ekmeğinin, aşının yarısını ama bütün ruhunu ve varlık azmini paylaşan yüce gönüllü bir milletin eseridir.

23 Nisan 1920 günü millet temsilcilerinin toplandığı salonda bulunan kürsü, Ankaralı bir marangozun Meclise hediyesidir.

Milletvekillerinin oturacağı sıralar Ankara Muallim Mektebinden, iki petrol lambasıyla sac sobalar kahvehanelerden temin edilmiştir.

Büro eşya ve malzemeleri de resmî dairelerden getirilmiştir.

Ankara'nın ve ülkenin mahrumiyetlerini yüksünmeden paylaşan milletvekilleri de, maaşlarının bir kısmını millî Mücadele için harcanmak üzere Meclis hükümetine bağışlamıştır.

Birinci Meclis bir millî mutabakat parlamentosudur.

Ortak emel için çarpan yürekler, aynı potada buluşmuştur.

Cefayla, terle sulanan; kanla yoğurulup canla mühürlenen mübarek vatan toprağında; bin yıllık kardeşlik, yeniden güncellenmiştir.

Birinci TBMM, olağanüstü şartların Meclisidir. Koşullar icabı, fevkalade yetkilerle donatılmıştır.

TBMM, yasama ve yürütme yetkilerini uhdesine almıştır.

Hem kanun koyucu hem hükümettir.

Olağanüstü işleviyle olağanüstü işler yapmıştır.

TBMM açıldıktan sonra kırk yıllık bir parlamento gibi tıkır tıkır işlemeye başlamış, kısa sürede milletin mukadderatına vaziyet etmiştir.

Evvelemirde bir taslak hazırlanarak Türkiye devletinin ilk Anayasa'sı olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edilmiştir.

"Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir." Düsturu bütün hakikat ve hikmetiyle TBMM'de tecelli etmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, mukaddes bir demokrasi mabedidir.

İdealist ve %90'ından fazlası iyi eğitim görmüş insanlardan oluşan demokratik bir parlamentodur.  

Her ne kadar Mecliste Birinci ve İkinci Gruplar arasında şiddetli tartışmalar yaşansa da hiçbiri vatan sevgilerinden ve samimiyetlerinden taviz vermemiştir.

Söz konusu vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı olunca bütün farklılıklar, değişik inanç ve düşünceler bir kenara bırakılmış; yürekler ortak vurmuştur.

Millî Meclisin hamuru, mayası millettendir. Anahtarı imandan, kilidi vahdettendir.

Birinci TBMM bir kararlılık ve millî ant meclisidir. Orada edilen yeminlerden asla dönülmemiştir.

Top sesleri Polatlı'dan duyulurken ve Ankara bir ara tehdit altına girmişken, milletin temsilcileri katiyen kenti terk etmemişlerdir.

TBMM'nin kuruluş muştusu, 23 Nisan 1920'de cihana duyurulunca, âdeta milletimizin asırlık acıları dinmiştir.

Millet Meclisinin açılışıyla ufukta parlamaya başlayan bağımsızlık ışığı Ankara üzerine aksetmiştir.

20. yüzyılı kucaklayan yeni bir Türk devletinin doğum sancıları Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlamıştır.

Birinci Meclis; Anadolu'nun tapusuna sahip çıkış, Türklüğün sonsuzluk kapısından giriş hamlesidir.

Birinci TBMM demek, zafer demektir.

Zafere giden yolun taşları; adım adım, safha safha büyük bir kararlılıkla döşenmiştir.

Bu vesileyle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Mübarek Ramazan ayının Türk-İslam dünyasına huzur, sükûn ve sağlık getirmesini niyaz ediyorum.

Sözlerime son verirken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kurucu Meclisin vekillerini ve çalışanlarını, canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Hem bugünümüzü, hem de yarınlarımızı onlara borçluyuz.

Ruhları şad olsun.

100. Yılını kutladığımız Gazi Meclisi saygı ile selamlıyorum."

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 37 52
10. Sivasspor 37 51
11. Galatasaray 37 51
12. Kasımpaşa 37 50
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 37 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 36 45
14. Aston Villa 36 44
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31