banner74

Türkiye uzay çalışmalarında Asya-Pasifik'in CEO'su oldu

03 Kasım 2013 Pazar 20:43
Bu haber 1868 kez okundu

Türkiye, Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nün liderlik koltuğuna oturdu.

Türkiye uzay çalışmalarında Asya-Pasifik'in CEO'su oldu
 Türkiye, seçimleri kazanarak genel sekreterlik görevini Çin’den devraldı. Bakan Nihat Ergün, CEO konumundaki pozisyonun TÜBİTAK’ta görevli Celal Ünver’e teslim edilmesinde uzay projelerine yapılan yatırımın etkili olduğunu söyledi.

Uzay çalışmalarına son dönemde verilen destek Türkiye’ye uluslararası alanda liderlik getirdi. Türkiye, Çin, Bangladeş, İran, Moğolistan, Pakistan, Tayland ve Peru’nun uzay araştırmalarını geliştirmek için kurduğu Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü’nde (APSCO) önemli bir başarıya imza attı.

Genel sekreterlik seçimini Türkiye kazandı. Halen TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi’nde (BİLGEM) Program Yönetim Ofisi Direktörü olarak görev yapan Celal Ünver APSCO Genel Sekreteri oldu. Türkiye, APSCO liderlik görevini Çin’den devraldı.

6 ADAYI GEÇTİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, APSCO’nun 1. olağanüstü toplantısının 30 Ekim’de yönetim merkezi olan Pekin’de gerçekleştirildiğini belirtti. Genel sekreterlik seçimi için altı ülkenin aday gösterdiğini, yapılan gizli oylamada en yüksek oyu Türkiye’nin aldığını söyledi.

Ergün, bir anlamda CEO konumundaki genel sekreterlik görevinin Türkiye’ye verilmesinde, son dönemde uzay çalışmalarına yapılan yatırımlardaki artışın etkili olduğunu ifade etti. Ergün, “2011’de Rasat, 2012’de Göktürk 2 uydusunu kendi imkanlarıyla üreten ve yörüngeye oturtarak ‘Ben de varım’ diyen Türkiye, genel sekreterlik yarışında katılımcı tüm ülkelerin desteğini almıştır” dedi.

PLATFORM PROJESİ

Türkiye’nin gözlem uydularını kendisi yapabilen bir ülke haline geldiğini anlatan Ergün, “Şimdi uyduların fırlatılacağı platformlar ve sistemler üzerinde çalışıyoruz. Kendi yaptığımız Rasat uydusunu Rusya’dan, Göktürk 2 uydusunu da Çin’den kiralanan füze rampalarından fırlattık. Ancak yaptığımız çalışmalar bize kendi uydumuzu yapma yetkinliğini kazandırdı” diye konuştu.

‘10 yıl için­de ken­di uy­du­mu­zu ya­pa­ca­ğı­z’

Tür­ki­ye­’nin ar­tık ha­ber­leş­me ve ta­kım uy­du­la­rı­na baş­la­ya­cak ha­le gel­di­ği­ni be­lir­ten Er­gün, “Tür­ki­ye önü­müz­de­ki 10 yıl içe­ri­sin­de hem ken­di ha­ber­leş­me uy­du­la­rı­nı yap­ma­yı hem bun­la­rı fır­lat­ma­yı, hem de ken­di fü­ze sa­vun­ma sis­tem­le­ri ko­nu­sun­da ken­di­ne öz­gü tek­no­lo­ji­le­ri ge­liş­tir­me­yi ba­şa­ra­bi­le­cek du­rum­da­dı­r” de­di.

Tür­ki­ye 5 uzay ör­gü­tü­ne üye

Ekim 2005’te, Pe­ki­n’­de ku­ru­lan APS­CO Kon­van­si­yo­nu­’na Tür­ki­ye 2006’da ku­ru­cu üye ola­rak ka­tıl­dı. Ge­nel sek­re­ter­lik gö­re­vi­ni APS­CO ku­rul­du­ğun­dan bu ya­na Çin yü­rü­tü­yor­du. Tür­ki­ye­’nin, uzay ala­nın­da APS­CO­’nun ya­nı sı­ra Uzay Araş­tır­ma­la­rı Ko­mi­te­si (COS­PAR), Av­ru­pa Uzay ve Top­lu­mu Bir­leş­tir­me Ku­ru­lu­şu (EU­RISY), Ulus­la­ra­ra­sı Uzay Fe­de­ras­yo­nu (IAF) ve Kü­re­sel Yer Göz­lem Gru­bu­’n­da (GE­O) üye­li­ği bu­lu­nu­yor.
Anahtar Kelimeler

Yorum Gönder

@name x